w Orzeszu

Miejska Biblioteka Publiczna

GOŚCIMY

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin wypożyczalni dla dorosłych

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

DLA DOROSŁYCH

 

 

 

§ 1. Prawo korzystania

 1.  Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy legitymujący się aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne dla osób mających stałe zameldowanie na terenie powiatu mikołowskiego.
 3. Osoba pełnoletnia przy zapisie powinna:

a/ okazać dowód osobisty

b/ udostępnić aktualny numer telefonu

c/ zobowiązać się własnoręcznym podpisem złożonym na Karcie Zobowiązania do przestrzegania Regulaminu.

 1. Osoby niepełnoletnie zapisują się na podstawie legitymacji                                                                                 szkolnej.
 2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice, opiekunowie prawni lub fizyczni.
 3. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu zamieszkania i zmiany numeru telefonu.
 4. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni dla dorosłych ma obowiązek zostawić teczkę lub torbę w wyznaczonym miejscu.
 5. Czytelników w stanie nietrzeźwymi pod wpływem środków odurzających nie obsługuje się.

 

§ 2. Kaucje

 1. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami powiatu mikołowskiego pobiera się przy zapisie kaucje (zwrotną) w wysokości podanej w cenniku.
 2. Zwrot kaucji może nastąpić po zwrocie przez czytelnika książek lub przedłożeniu dowodu stałego zameldowania na terenie powiatu mikołowskiego.
 3. Wypłaty kaucji dokonuje się na podstawie dowodu pobrania kaucji.
 4. Czytelnik, który nie korzystał z wypożyczalni przez rok, zobowiązany jest odebrać swoja kaucję w ciągu następnych dwunastu miesięcy. Jeżeli nie dopełni tego warunku, po upływie podanego okresu czasu kaucja przejdzie na rzecz Biblioteki.

 

§ 3. Wypożyczanie książek

 1. W wypożyczalni czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam wybiera książki. Bibliotekarz może mu służyć radą i pomocą w doborze odpowiedniej literatury. W celu zachowania prawidłowego układu księgozbioru czytelnik zobowiązany jest posługiwać się zakładką.
 2. Wypożyczać można jednorazowo do 5-ciu woluminów.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 4. Termin zwrotu wypożyczonych książek można przesunąć osobiście lub telefonicznie w wypożyczalni, o ile nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Jeden tytuł można przedłużać dwukrotnie. Po upływie terminu książki należy oddać.
 5. Wybrane książki należy rejestrować u dyżurnego bibliotekarza.
 6. Książki najbardziej poszukiwane są wypożyczane na okres 2 tygodni bez możliwości przedłużenia terminu zwrotu. W ramach skróconego obiegu ilość wypożyczonych książek nie może przekroczyć 3 woluminów.
 7. Czytelnicy przetrzymujący książki wypożyczane w ramach skróconego obiegu będą pozbawieni możliwości korzystania z tego rodzaju wypożyczeń.

 

§ 4. Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad termin określony w § 3 Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa również ich koszty.
 3. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 5. Poszanowanie książek

 1. Czytelnik odpowiada materialnie za książki, z których korzysta. Powinien zatem obchodzić się z nimi z należytą starannością.
 2. Czytelnik jak i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane.
 3. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki, czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem.

 

§ 6. Opłata manipulacyjna

 1. Czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej raz w roku.

Z opłaty zwolnieni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści.

 

§ 7. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
 2. Na każdą kwotę wpłaconą przez czytelnika bibliotekarz wydaje pokwitowanie.
 3. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza z prośbą o informacje dotyczące pracy z książką.
 4. Wszelkie uwagi zażalenia czytelnik może przekazać bibliotekarzowi lub zwrócić się do dyrektora Biblioteki.
 5. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący cennik, który stanowi integralna część niniejszego regulaminu.

 

 


CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

 

 

§ 2. Kaucja

 

pkt. 1 Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem powiatu mikołowskiego wpłaca                      kaucję zryczałtowaną za każdą książkę w wysokości 30,00 zł.

 

§ 4. Przetrzymywanie książek

 

pkt. 1 Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 pkt. 3 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,20 zł. za każdy dzień po terminie zwrotu.

pkt. 2 Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia, pokrywa ich koszty.

         Opłaty pocztowe pobiera się wg aktualnego cennika.

 

 

         Koszty upomnień wynoszą:

         I upomnienie                 -             5,00 zł

         II upomnienie                -           10,00 zł + opłata za przetrzymanie

         III upomnienie               -           15,00 zł + opłata za przetrzymanie

 

§ 5. Poszanowanie książek

 

pkt. 3 Wysokość odszkodowania za zgubienie lub zniszczenie książki przez czytelnika wynosi:

 

         - dla książek wydanych do roku 1989                                      - 20,00 zł

         - dla książek wydanych od roku 1989 do roku 2000               - 30,00 zł

         - dla książek wydanych po roku 2000                          - dwukrotna cena inwentarzowa

 

§ 6. Opłata manipulacyjna

 

pkt. 1 Opłata manipulacyjna wynosi - 5 zł na rok.